Költözhető!
Rólunk írták
VillámNyelviskolánk

A VillámMódszer

„Nyelvtanulás a megértés Villámfényében®”

20 éves kutatási-fejlesztési munkára épül a Makara-féle VillámMódszer sikere. Mindez forradalmi változás a tanulás-tanítás terén, eredményességében, ütemezésében... - azaz teljességében. Ezek tudományos alapjairól szól a fejlesztő, dr. Makara György: Szimu, avagy gyermeki kíváncsisággal a világról címû könyvében.

Ha kevés az ideje a nyelvtanulásra, tanuljon a hagyománytörő VillámMódszerrel, digitális tananyaggal. Kellemes körülmények, relaxáló székek, digitális VillámTananyagok és szakképzett VillámNyelvtanárok szolgálják a tanulást.

Az anyanyelvi színészek által mondott szöveg a kivetítőn mondatról-mondatra olvasható is. A tanár és tanuló elismétli. Kezükben mozdul a karmesteri pálca, követi a ritmust, a beszéd hangsúly változásait. A mondatot átalakítják, jelentését csűrik-csavarják, és szinte észrevétlenül a nyelvi szerkezetek változatos sokaságát alkalmazzák, - miközben ezek eljárásait, kifejezéseit a jelentéshez kapcsolva megjegyzik.
Az írás és az olvasás készségfejlesztésére, ismeretlen szöveggel való találkozásokra is sor kerül.

 

Különlegességgek a VillámNyelviskolában

Célunk: nem a látszateredmény: nem az idő előtti, nem az azonnali beszéd az idegen nyelven, hanem az élvezetes nyelvtanulás, a valódi nyelvtudás!
A jó ritmusú, jó tempójú, jó hangsúlyú belső beszéd kialakításával megalapozzuk az idegen nyelvi beszédészlelést és beszédmegértést, közben pedig kifejlesztjük a helyes artikuláció képességét az idegen nyelven. Az újrakezdők hiányzó vagy hiányos alapjait pótoljuk, korrigáljuk, és - csak végül - a minderre építjük az aktív, rutinossá teendő nyelvhasználatot.

 A VillámMódszer jó hatásfokú, eredményes.

Többnyire azok körében is, akik más módszerrel igyekezeteik ellenére sem jutottak életükben még semmilyen használható idegennyelv-tudáshoz.
Az eredményes nyelvtanulás célszerű sorrendjét és a spontán beszéd kialakulásának titkait az anyanyelv elsajátításából lestük el módszerünkhöz. Az ugyanis mindenkinél sikeres.

A 7 hagyománytörő, ami"nálunk-nincs":

nincs házi feladat,
nincs a következő órára való kötelező felkészülés,
nincs számon kérő tesztelés, feleltetés,
nincs szómagolás,
nincs memoriter, és
nincs hagyományos nyelvtanozás,
nincs drillezés.

A résztvevők a nyelvórán sajátítanak el mindent, ami a nyelvismeret alapjainak megszerzéséhez kell. A felnőtt nyelvtanuló életvitele ugyanis csak keveseknek engedi meg, hogy külön is tanuljon, óráról órára házi feladatokat is készítsen. A nyelvtanulás eredményességét ezért nem az otthoni munkára építjük.

Digitális VillámTananyag

Számítógépről kivetítéssel használjuk digitális tananyagainkat.
Így minden mondat szövegét együtt hallják is, látják is tanulóink. Ez megkönnyíti a helyes kiejtést, és külön időráfordítás nélkül fejleszti az olvasási és helyesírási készségeket. A kivetített szövegen rámutatunk a nyelvi jellegzetésségekre, és a szöveg módosításával tanítjuk az új mondatok előállítását, az élő nyelvhasználatot.

A csoportok tagjainak nem kell, hogy kiegyenlített előismereteik legyenek. Soha nem kell senkinek saját tudását és teljesítményét máséval összemérnie. Mindenki a saját tempójában haladhat. Nincs nyilvános kikérdezés, nincs feleltetés. Ettől a nyelvtanulás nem jár szorongással, nincs megszégyenülés és nincs feleltetési frász.
A VillámNyelvtanár menet közben irányít, segítséget nyújt, visszajelzést ad.


 A VillámTananyag

A szöveget hiteles kiejtéssel, anyanyelvi színészek mondják a CD-ken/kazettákon - lassú és normál beszédtempóban.
A leckék szövegét még egy
kisgyerek is azonnal, segítség nélkül megérti. Az eredeti trükk ehhez csak annyi, hogy a hangfelvétel előre közli velünk a mondat magyar jelentését. Így rögtön "értjük a szöveget", ismeretlen elemeit pedig kikövetkeztetjük, s közben beazonosítjuk. Megértésükhöz nincs tehát szükség nyelvtani magyarázatra, sem a szavak előzetes ismeretére.

A tanító CD-ken mint egy zeneműben a melódiák - a mondatok sokszor megismétlődnek, visszatérnek. Mi pedig ebben a feldolgozásban újra meg újra rájuk ismerünk és már értjük is. Ebből - szinte észrevétlenül - tanulunk. Valahogy úgy, mint egykor anyanyelvünket.

A beszéltető-ügyesítő CD-ken amint meghallgattunk egy mondatot, szünet következik, hogy a mintaszerű kiejtés hangsúlyait, ritmusát követve magunk is kimondjuk azt. A gördülékeny beszédet így hibátlan, hiteles minta alapján gyakoroljuk be.

Ezeket a gyakorló CD-ket ajánljuk hallgatni szabadidőben, akár valamilyen más tevékenység mellett is!


Az speciáis tananyagok kidolgozásra kerültek angol, német, olasz, francia, spanyol, orosz és magyar nyelvből.

A kötetek nyelviskolánkban megrendelhetők. Ha nem tudja, melyik kötetre van szüksége, kérje szakembereink segítségét.


Az angol és a német nyelvi tananyainkról bővebben is olvashat.

A VillámMódszer

A hétlépcsős nyelvtanulás

1. lépcső: Idegennyelvi fürdő

Itt a szokatlan tanulási utasítás: Csak egyszer hallgassa meg a leckéket a  tanító-CD-ről, és vegye nyomban a következőt!
A frissen meghallgatottakat akkor se ismételje, ha netán úgy érzi, semmire sem emlékszik belőlük! Majd később foglalkozunk még velük.
Ennek tudományos háttere - mint már említettük -, a tudáskonszolidáció jelensége. A frissen  szerzett tudást az alvás álomperiódusaiban dolgozza fel és rögzíti a tartós memóriában az agy. A már konszolidálódott tudásra való lépcsőzetes visszatérés növeli ezt  a hatást. 

2. lépcső: Nyílik a száj

A beszéd-tréning a beszéltető-ügyesítő CD-kel

Ez a kimondási tréning lehetővé teszi, hogy az a kezdő nyelvtanuló is, aki még egyáltalán nem tudhat idegen nyelven fogalmazni, gyakorlatot szerezzen a beszélésben, a helyes kiejtésben .
Tanáraink rávilágítanak, kiemelik a hallgatók számára a nyelvi törvényszerűségeket, szabályosságokat.
Mondatokon keresztül megmutatják  egy adott nyelvi szerkezet jelentését, de a ráébredés örömét meghagyják a nyelvtanulónak.

3. lépcső: Nyílik a szem, mozdul a kéz

Az olvasás és az írás gyakorlása a könyvvel és beszéltető-ügyesítő CD-kel.
Számos olyan részletére is felfigyelünk közben, melyen az élőbeszéd során átsiklunk.

4. lépcső: Pörög a nyelv - felolvasási gyakorlatok

Megkeressük az értelmileg összetartozó, a hangsúlyos és hangsúlytalan, a nekiiramodó és lelassuló részeket, s próbálgatjuk az ezeknek megfelelő gesztust, mimikát. Ízlelgetjük a
kiejtést, és nem sietünk!

5. lépcső: Tisztul a fej

Elérkeztünk a fordítási tréninghez és a nyelvtani tájékozódáshoz.

6. lépcső: Kezdődik a "szabadúszás"

A fordítási tréning és nyelvtani tájékozódás

Csak már némi szó- és kifejezéskincs birtokában próbálkozzunk a szabadabb fogalmazással.
A teljesen kötetlen megszólalás később biztonságosabb lesz, ha mondatainkhoz a tankönyvi mondatok szerkezetét vesszük alapul, és mintájukra eltérő tartalmú további mondatokat „fabrikálunk”.

7. lépcső: Kézfogó

A nyelvtan tisztázó rendszerezése.

A nyelveknek nagyon is egyszerű, lényegi rendje, „mélyszerkezete” van. Mögöttes elveire ráérezhetünk, ha már elég tapasztalatot gyűjtöttünk.

 

A hagyományos nyelvtanulás pont fordítva halad!

Nálunk egy alkalommal egy leckével csak egy tevékenység kapcsán foglalkozunk, majd legközelebb újra elővesszük azt a következő  feldolgozási lépcsőben-másféle módon dolgozunk ugyanazzal a leckével . Mire a hallgató a hetedik  alkalommal találkozik az adott szöveggel,  a tudás a maga természetes érési folyamatában rögzül  egy valóban használható, könnyed nyelvtudássá!

Ám az oktatás - szolgáltatás. Eredménye a résztvevőn is múlik.

Villám Angol Tananyag

Kezdőknek

Família-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 16 audioCD-vel

Egy angol család mindennapjai elevenednek meg e kazettákon és a könyvek lapjain. Bepillanthatunk az angolok életébe, szokásaiba, megismerkedhetünk humorukkal. Felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt élvezetes, kezdő tananyag. A leghasznosabb szavakból álló mintegy 600 szavas szókészletet változatosan, sok humorral fűszerezve mutatja be.

Dialóg-program
4 kötet 32 hangkazettával ill. 32 audioCD-vel

A felnőtt világ köznapi és társasági életének jellegzetes témaköreit öleli fel (turisztika, posta, szállodai, éttermi szolgáltatások, közlekedés stb.). Szövegváltozatokban, kérdés-felelet játékokban bőven megforgatott szókincse nagyrészt az alapfokú nyelvvizsga témaköreit fedi le. Mintegy 1500 szavas szókészletet dolgoz fel a tananyag.

Haladóknak

Aktív-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 20 audioCD-vel 

A Família-sorozat már ismert történeteiről cseveg egymással évődve Kitty és Johnny, e tananyag két főszereplője. Még a közép- és felsőfokú angoltanuló is haszonnal meríthet belőle. Olyan párbeszédeket hall, melyek az élő társalgásra jellemző és fontos nyelvi szerkezetekből épülnek fel. Az anyag a Família szókincsét újabb 1200 elemmel bővíti, és a kiadós, 3800 mondatnyi szöveg hiteles nyelvi légkört teremt.

Idioms-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 19 audioCD-vel

Érdekes és értékes középfokú Villám®-tananyag, komikus élethelyzetekkel, csattanós történetekkel. Leckéi a „nyelv fűszereit”, a szólásokat és állandósult szókapcsolatokat vonultatják fel, egyszerű, köznapi nyelven.

Praxis-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 20 audioCD-vel 

A Praxis-program élvezetes, bőséges, izgalmas, a hétköznapok eseményeit feldolgozó, korszerű, középfokú tananyag. A nyelvtani megvilágítások újszerűek, s áttekinthetővé teszik az angol nyelvtan „bokrosabb” részeit is.

Haladóknak-Üzletembereknek

Business program
2 kötet 14 hangkazettával ill. audioCD-vel 

Egy gyártó és kereskedelmi cég derűs és érdekfeszítő életébe engednek bepillantást e szakmailag is tanulságos szövegek. Nyomon követhetjük egy nagy reményű, új termék piacra hozatalát. Szó esik munkahelyi feszültségekről, szerelmekről és intrikákról, sőt bűnügyekről is.

Marketing-program
2 kötet 15 hangkazettával 

Egyszerre tanítja a nyelvet, és nyújt fontos szakmai ismereteket. Megismerkedünk az amerikai marketing gondolkodásmódjával, az üzleti élet kifejezéseivel és a jellegzetes amerikai kiejtéssel. Ám nem kell előre ismerni vagy folyamatosan megtanulni a történet szavait, szakkifejezéseit, mert a „villám-módszer” ezúttal is mindvégig biztosítja a szöveg megértését.
Szórakozva, szinte észrevétlenül, élvezettel tanulhatunk belőle.

Villám Német Tananyag

Kezdőknek

Família-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 17 audioCD-vel

Anna, Péter és szüleik hétköznapi életének mulatságos kalandjai már a három éves óvodás figyelmét is lekötik, ám a felnőttek sem állják meg mosoly nélkül e nyelvleckék hallgatását. A szöveg beszédfordulatokban gazdag, színészi előadása színvonalas. „Diétás”, azaz kíméletes méretű a szókincse. A mintegy 600 szó változatos helyzetekben, sokszor kerül feldolgozásra.

Aktív-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 16 audioCD-vel

A Família-sorozat ismert szereplőinek humoros kalandjai folytatódnak egy emeltebb nyelvtani szinten, miközben a már megismert szókincstartományt alig bővíti: csupán mintegy 800 szó bő megforgatására vállalkozik. Ajánljuk azoknak is, akik felfrissíteni, aktivizálni kívánják egykori nyelvtudásukat.

Dialóg-program
4 kötet 32 hangkazettával ill. 32 audioCD-vel

A felnőtt világ köznapi és társasági életének jellegzetes témaköreit öleli fel 1500 szavas szókészletével. Lehet sokszoros újrakezdők start-tananyaga is, középhaladóknak pedig a beszédértést és beszédkészséget fejlesztő, ismeret-felfrissítő gyakorlatozás.

Haladóknak

Praxis-program
2 kötet 16 hangkazettával ill. 16 audioCD-vel

E középfokú tananyag derűs, fordulatos történeteit hivatásos hamburgi színészek szólaltatják meg. Nyelvtani ismertetője a szövegekből vett példákon az összetett mondatok fajtáit mutatja be, foglalja össze. Szókincse jól igazodik a középfokú nyelvvizsga tematikus követelményeihez.

Krimi-program
2 kötet 2 könyv, 12 + 8 db hangkazetta*

A Krimi-programból megtapasztalhatják, milyen is a gondolkodtató, immár a tartalomra összpontosító nyelv. Szellemes, évődő társalgási beszéd, németes humor. Közben bejárjuk Hamburg szállóit, matrózkocsmáit, romantikus kalandokat sugalló helyszíneit...

Szintfelmérés

A VillámNyelviskolában a szintfelmérés sohasem teszt kitöltéséből áll,  a nyelv lényege szerintünk  a kommunikáció.

Ha belátogat hozzánk, a különböző szintű tananyagokba beleolvasva és  igény szerint tanáraink szóbeli szintfelmérése alapján megállapítjuk azt a szintű tanfolyamot, ahová érdemes behallgatnia. Látogasson  be egy vendégalkalommal a csoporthoz, így fog teljes képet kapni arról, milyen munka is vár itt Önre.

Mielőtt belátogatna nyelviskolánkba, érdemes időpontot egyeztetni telefonon: 06-20/92-888-55 vagy e-mailen: euro@euroqueen.hu

Lakossági tanfolyamaink

 

A K T U Á L I S   T A N F O L Y A M A I N K

Angol haladó: kedd és csütörtök 17:15 - 21:00

Német kezdő: hétfő és szerda 17:15 - 21:00

Lehetőség van tanfolyamokra 8:00-12:00 vagy 13:00-17:00!

ÚJ TANFOLYAM!

2009. Október 22-től angol kezdő/újrakezdő tanfolyam indul, heti 2 alkalom, kedd és csütörtök 17:15 - 21:00

Ha nem talált az itt szereplők között Önnek megfelelő tanfolyamot, kérjük egyeztessen tanfolyamszervezőnkkel a 06-20/92-888-55 telefonszámon vagy az euro@euroqueen.hu e-mail címen.

Normál tanfolyam:             heti 1x4 óra = 4 óra/hét

Normál plusz tanfolyam:   heti 2x4 óra = 8 óra/hét

Intenzív tanfolyam:            heti 5x4 óra = 20 óra/hét

Szuperintenzív tanfolyam: heti 5x8 óra = 40 óra/hét

Látogasson el hozzánk egy vendég alkalomra és nézze meg, hogyan történik nálunk a nyelvoktatás. Előzetes egyeztetés szükséges.

Céges tanfolyamaink

A Céges Villám-nyelvtanfolyamok jellemzői

1. Maximálisan igazodik a munkájuk mellett nyelvet tanuló emberek életviteléhez.

Nincs házi feladat, nem kell az órákon kívül is nyelvtanulással foglalkozni. Mindent, ami a használható nyelvtudás alapjainak megszerzéséhez kell, a tanórai tréningen sajátítják el nálunk a nyelvtanulók.

2. Egyedülálló digitális oktatási formát kínálunk, amely lehetővé teszi a hatékony nagycsoportos oktatást. Tananyagaink nagyrészt kivetítéssel, frontális csoportmunkával oktatjuk, melyben minden jelenlévő folyamatos teljes aktivitásával részt vesz.

3. A módszerrel használható nyelvtudásra tesznek szert munkatársai

4. Szaknyelvi, Business tananyag és tanmenet áll rendelkezésre

5. Nyelviskolánkban illetve igény szerint cégük helyiségeiben is folyhatnak a képzések.

6. Ingyenes próbaórát és szintfelmérést vállalunk

Amennyiben nyelviskolánk ajánlata elnyerte tetszését, egy prezentációval egybekötött próbaóra során bemutatjuk Önöknek a VillámMódszert a gyakorlatban is.

Tanfolyami díjak

 Októberi Akciós Áraink!

- 4-6 fő esetén: 1000 Ft + áfa / óra

- 2-3 fő esetén: 1400 Ft + áfa / óra

- 1 fő esetén: 2500 Ft + áfa / óra

Ó R A D Í J A I N K

- 4-6 fő esetén: 1370 Ft + áfa / óra

- 2-3 fő esetén: 1800 Ft + áfa / óra

- 1 fő esetén: 5390 Ft + áfa / óra

K E D V E Z M É N Y E K

- Diák és Nyugdíjas: A tanfolyami díjakból 10% kedvezményre jogosultak a diák és nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők.

 

Elérhetőségek

A szombathelyi VillámNyelviskola elérhetőségei:

- e-mailben: euro@euroqueen.hu

- mobilon: +36-20/92-888-55 

- cím: 9700 Szombathely, Ariadné u. 8/A (Minerva Lakópark, Szombathely Center mögött)

Ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban!

 

A budapesti VillámNyelviskola címe és elérhetősége:

- Cím: 1093 Budapest, Közraktár u. 22/B. Fsz. 6.

- Tel./Fax.: 06-1-218-2764

- Web: www.relaxa.hu